Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach

Ogłoszenie

 
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2016

 

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 21 października 2016 r. do godz. 15.00 pod adresem: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2016 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie,
2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
3. cenę za badanie sprawozdania finansowego,
4. termin badania sprawozdania finansowego.
 
Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 31.03.2017 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 31 października 2016 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
Rada Nadzorcza
 PK PEKOM S.A w Żarach
 
 
 
Żary, dnia 08.09.2016 r.
 
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM" S.A. w Żarach

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM" S.A w Żarach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

 
1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
2. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące wymagania:
a) wykształcenie wyższe - preferowane ukończone studia w zakresie ochrony środowiska lub równoważnych,
b) co najmniej 5 letni staż pracy,
c) doświadczenie w branży związanej z gospodarką odpadami komunalnymi,
d) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, komunalnych spółek prawa handlowego, ustaw regulujących kwestie związane z działalnością Spółki, oraz samorządzie gminnym, Kodeks pracy, o związkach zawodowych oraz Prawo zamówień publicznych,
e) korzystanie z pełni praw publicznych;
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
g) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
h) niekaralność.
 
Dodatkowymi atutami będą:
- umiejętność analizowania dokumentów finansowych,
- umiejętności interpersonalne, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, staranność i odpowiedzialność
- samodzielność i determinacja w działaniu,
- umiejętność rozwiązywania problemów i odporność na stres,
- dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z przedmiotem działalności spółki.
 
3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny,
b) CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).
c) koncepcję rozwoju Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM" S.A. w Żarach w perspektywie najbliższych 3 lat,
d) kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
e) kopie świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 ppkt. b;
f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych;
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne,
h) do zgłoszenia mogą być dołączone inne nie wymienione powyżej dokumenty, opinie lub rekomendacje; w przypadku dokumentu można przedstawić jego kserokopie potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (oryginał dokumentu do wglądu podczas rozmowy indywidualnej przed Radą Nadzorczą).
 
4. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PK „PEKOM" S.A w Żarach."
5. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 5 listopada 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki, ul. Brata Alberta 8, 68-200 Żary lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
7. Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione, do dnia upływu terminu składania zgłoszeń w siedzibie Zarządu Spółki, informacje o Spółce, w tym:
a) aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki;
b) sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r.;
c) statut Spółki.
8. W pierwszym etapie Rada Nadzorcza dokona oceny formalnej zgłoszeń, a następnie zaprosi wybranych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
9. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym im listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
10. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM" S.A. w Żarach może w każdym czasie bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
11. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
 
Rada Nadzorcza
 PK PEKOM S.A w Żarach
 
 
 
Żary, dnia 19.10.2015 r.
O G Ł O S Z E N I E
 
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach informuje, że dnia 16.10.2015 uchwałą nr 23/VIII/2015 dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok obrotowy 2015.
 
Rada Nadzorcza wybrała firmę:
Audyt Wegner i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - numer wpisu 3941