Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy z kontrahentem

Przedsiębiorstwo PEKOM S.A. w Żarach informuje, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. z siedzibą w Żarach adres: św. Brata Alberta 8, 68 – 200 Żary, tel.: (68) 479 46 00 (01), adres e-mail: pekom@pekom.com.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@pekom.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy i realizacji zadań z niej wynikających;
  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych i oprogramowania, biuro księgowe oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania i rozliczenia umowy lub przedawnienia roszczeń;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji obowiązków wynikających z umowy, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości jej zawarcia i realizacji;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.