INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
„PEKOM” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. w Żarach informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. z siedzibą pod adresem: ul. św. Brata Alberta 8, 68 – 200 Żary, tel.: (68) 479 46 00 (01), adres e-mail: pekom@pekom.com.pl;
 2. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zakładu i zabezpieczenie jego mienia;
 3. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) – w celu obowiązkowego monitorowania miejsc magazynowania lub składowania odpadów,
 5. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu monitorowania budynku siedziby administratora przy ul. Św. Alberta 8 w Żarach;
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności organy ścigania;
 7. Dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres 30 dni i po tym okresie nagrania
  są automatycznie kasowane i nadpisywane, jednak w uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków osób fizycznych
  lub uprawnionych organów, gdy w systemie monitoringu zarejestrowano zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zarejestrowane zdarzenie;
 8. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje:
 9. Prawo dostępu do swoich danych w przypadkach uzasadnionych celem stosowania monitoringu, jednakże prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a tym samym w sytuacji zarejestrowania innych osób w tym samym czasie może nie być możliwe do spełnienia,
 10. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu lub ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem,
 11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie;
 12. Gromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej, nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status