Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy z kontrahentem

Przedsiębiorstwo PEKOM S.A. w Żarach informuje, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. z siedzibą w Żarach adres: św. Brata Alberta 8, 68 – 200 Żary, tel.: (68) 479 46 00 (01), adres e-mail: pekom@pekom.com.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@pekom.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy i realizacji zadań z niej wynikających;
  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych i oprogramowania, biuro księgowe oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania i rozliczenia umowy lub przedawnienia roszczeń;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji obowiązków wynikających z umowy, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości jej zawarcia i realizacji;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status