Regulamin korzystania

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” zlokalizowanego w mieście Żary, ul. Św. Brata Alberta 8

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Żary, wyszczególnione w wykazie nr 1.

ZASADY OGÓLNE

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
 3. Dostarczone przez mieszkańca miasta Żary odpady, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w ilościach wskazujących na powstanie odpadów w gospodarstwach domowych.
 4. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. PSZOK przyjmuje posegregowane odpady (wykaz nr 1) w następujących godzinach:

  poniedziałek – piątek:  8.30 – 12.00 (przyjęcie do godz. 12.00/rozładunek 12.30) 
                                                12.30 – 15.45 przerwa techniczna
                                                15.45 – 18.00
  sobota:                               8.00 – 12.00

 2. Mieszkaniec przed przekazaniem odpadów do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.
 3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami.
 4. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone i dostarczone w szczelnych opakowaniach.
 5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku:
  • stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że dostarczone odpady nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonych odpadów,
  • stwierdzenia braku opisu identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
  1. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod nr tel. 68 479 46 44/45
  2. Regulamin korzystania z obiektu jest dostępny na stronie internetowej www.pekom.com.pl

   Wykaz nr 1 – Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Św. Brata Alberta 8, Żary:

   KOD RODZAJ ODPADU
   20 01 01 Papier i tektura
   20 01 02 Szkło
   20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
   20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
   20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
   20 01 23 Urządzenia zawierające freony
   20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
   20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
   20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
   20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
   20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
   20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 02 01 23 i 20 01 35
   20 01 39 Tworzywa sztuczne
   20 01 40 Metale
   20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
   20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
   17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
   17 01 02 Gruz ceglany
   17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
   17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
   16 01 03 Zużyte opony
   15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
   15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
   15 01 04 Opakowania z metali
   15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
   15 01 07 Opakowania ze szkła

   Regulamin PSZOK w Żarach do pobrania

   Skip to content
   This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
   Conformance status