INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
„PEKOM” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. w Żarach informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. z siedzibą pod adresem: ul. św. Brata Alberta 8, 68 – 200 Żary, tel.: (68) 479 46 00 (01), adres e-mail: pekom@pekom.com.pl;
 2. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zakładu i zabezpieczenie jego mienia;
 3. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) – w celu obowiązkowego monitorowania miejsc magazynowania lub składowania odpadów,
 5. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu monitorowania budynku siedziby administratora przy ul. Św. Alberta 8 w Żarach;
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności organy ścigania;
 7. Dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres 30 dni i po tym okresie nagrania
  są automatycznie kasowane i nadpisywane, jednak w uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków osób fizycznych
  lub uprawnionych organów, gdy w systemie monitoringu zarejestrowano zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zarejestrowane zdarzenie;
 8. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje:
 9. Prawo dostępu do swoich danych w przypadkach uzasadnionych celem stosowania monitoringu, jednakże prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a tym samym w sytuacji zarejestrowania innych osób w tym samym czasie może nie być możliwe do spełnienia,
 10. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu lub ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem,
 11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie;
 12. Gromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej, nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.